گیلاس سرخ

صنعت کاشی و سرامیک

کارهایی که درکنترل کیفیت انجام می شود :
نویسنده : علی محمد آیت اللهی - ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٠

کارهایی که درکنترل کیفیت انجام می شود :

رطوبت :

تجهیزات مورد استفاده :

ترازو با دقت 1/ 0 گرم – خشک کن با دمای5 ±110سانتیگراد  -  بشر برای دوغاب  - دستگاه رطوبت سنج –

سه روش برای محاسبه رطوبت وجود دارد :

روش اول :

مقدار مشخصی از ماده مورد نظر (گرانول – دوغاب – بیسکویت – خاک )را با ترازو و با دقت 1/0گرم وزن نمایید سپس نمونه وزن شده را در دستگاه خشک کن قرار داده تا 5 ±110سانتیگراد  حرارت دهید بعد از خشک شدن کامل یعنی در فاصله زمانی یک ساعت اندازه رطوبت بیش از 0/1تغییرات نداشته باشد نمونه را از خشک کن خارج نموده و با ترازو وزن نماید .سپس رطوبت را از فرمول زیر بدست می آوریم:                                                

100× (وزن خشک وزن اولیه)   = درصد رطوبت

                                                               وزن اولیه

 

روش دوم :مقدار 3تا4گرم از نمونه را در دستگاه رطوبت سنج قرار داده و دستگاه را روشن کنید . پس از 15 تا 10دقیقه که اعداد ثابت شدند درصد رطوبت را از زوی دستگاه می خوانیم .

روش سوم : برای تعیین رطوبت گرانول و خاک

مقداری از گرانول نمونه را در ترازو دستگاه اسپیدی ریخته تا دو خط نشانه مقابل یکدیگر قرار بگیرند . گرانول وزن شده را داخل کپسول اسپیدی ریخته و یک عدد آمپول کاربید کلسیم داخل کپسول می اندازیم سپس درب کپسول را بسته و آن را کان دهید تا گلوله فلزی داخل کپسول ،آمپول را بشکند . حال اسپیدی را به صورت افقی گرفته و بلافاصله عدد مانوتررا بخوانید .

تذکر : عملیات تعیین رطوبت باید بر روی نمونه ها بلافاصله پس از جدا شدن از فرایند تولید صورت گیرد زیرا نمونه ها در شرایط محیطی کارخانه و آزمایشگاه باعث تغییر میزان رطوبت می شود .

دانستیته :

تجهیزات مورد استفاده : استوانه مدرج تا cc 200- بشر cc300- پیکنومتر – ترازوی دیجیتال با دقت 1/0گرم

آزمونه مورد نیاز :نمونه از بدنه دوغاب یا لعاب

دو روش وجود دارد :

روش اول : ابتدا مقداری نمونه از دوغاب بدنه یا لعاب را برداشته و در بشر می ریزیم سپس استوانه مدرج خالی را با ترازوی دیجیتال وزن کرده مقدار c°100از دوغاب را در آن بریزید بعد استوانه مدرج حاوی cc100دوغاب را با ترازو وزن کرده و وزن cc100دوغاب را از تفاضل وزن استوانه مدرج حاوی cc100دوغاب و استوانه مدرج خالی بدست آورید بعد دانستیته دوغاب را از فرمول زیر محاسبه کنید :

 

 وزن cc100دوغاب بر حسب گرم    = دانستیته

cm²)                                                                 /         100(gr

 

روش دوم :پیکنومتر را از دوغاب پر نموده به طوری که پس از بسته شدن درآن دوغاب اضافی خارج شود بعد پیکنومتر را تمییز نموده . چون وزن پیکنومتر ثابت است عدد حاصل از توزین را منهای وزن پیکنومتر نموده عدد حاصل میزان دانتیته دوغاب مورد نظر است .

ویسکوزیته :

تجهیزات مورد استفاده : بشر- ویسکوزیمتر ریزشی با نازل شماره 4و 8 – استوانه مدرج – کرنومتر

آزمونه ها :نمونه از دوغاب بدنه – لعاب یا رنگ

ابتدا مقدار cc100آب را در وییکوزیمتر ریخته و زمان تخلیه آب از ویسکوزیمتر را با کرنومتر اندازه گیری نموده (از ویسکوزیمتر ریزشی با نازل شماره 8 برای بررسی

دوغاب بدنه و رنگ و با نازل شماره 4 برای بررسی لعاب استفاده می شود )بعد مقدار cc100از دوغاب را در ویسکوزیمتر ریزشی با شماره 8 برای دوغاب بدنه و رنگ و نازل شماره 4 برای دوغاب لعاب ریخته شده و زمان تخلیه از ویکوزیمتر فوق با کرنو متر اندازه گیری می شود .

ویسکوزیته می تواند بسته به تعریف واحد های تجربی برحسب ثانیه ویا ENGLERباشد در صورتیکه واحد ثانیه مبنای محاسبات باشد در آنصورت عدد خوانده شده از کرنومتر نمایانگر ویسکوزیته خواهد بود و اگر ENGLER مد نظر باشد آن را از فرمول زیر بدست می آوریم :

زمان خروج100 CC دوغاب از ویسکوزیمتر با نازل 4یا 8   =ویسکوزیته E

                زمان خروج CC100آب از ویسکوزیمتر با نازل 4 یا8

 

زبره :

تجهیزات مورد نیاز :بشر CC100- خشک کن با دمای 5 ±110سانتیگراد  - ترازو دیجیتال با دت 1/0گرم – پیکنومتر CC100- الک با شماره مش مشخص – کاسه یا بشر

آزمونه :نمونه دوغاب بدنه یا لعاب یا رنگ

ابتدا یک پیکنومتر از دوغاب مورد نظر را برداشته و آن را از الک شماره230 برای دوغاب بدنه و الک 325برای لعاب و انگوب و رنگ عبور دهید . برای سهولت کار می توانید الک را زیر شیر آب گرفته با فشار ملایم بگیرید تا با فشار آب دوغاب از الک عبور کند . مواد باقیمانده روی الک را در کاسه فلزی ریخته و در خشک کن قرار دهید تا خشک شود . زبره خشک شده را با ترازوی دیجیتال با دقت 1/0گرم وزن نموده و درصد زبره را از فرمول زیر محاسبه می کنیم :

100×وزن خشک مواد باقیمانده روی الک       =درصد زبره

              (درصد رطوبت دوغاب – 100)×دانستیته دوغاب

 

پرت حرارتی :LOI

از نمونه مورد اندازه گیری (نمونه از خاک یا نمونه از گرانول پرس شده ) مقداری پودر تهیه کرده و از الک با مش 80 عبور دهید . پس از اطمینان از خنک شدن پودر تهیه شده را وزن نماییدWnf)) سپس نمونه داخل کوره قرار داده قرار داده به دمایc º 1050برسانید و در این دما یک ساعت نگه دارید و پس از سرد شدن آن را وزن کنید     (Wf) واختلاف وزن طبق فرمول زیر نشان دهندۀ میزان پرت حرارتی می باشد:

Wf – Wnf)×100) = LOI%

Wf                

 

 

انقباض :(بیسکویت )

آزمونه : بیسکویت خام آزمایشی یا تولیدی می باشد

پس از پرس تعداد مورد نظر بیسکویت خام را برداشته ابعاد آن را با کولیس با دقت اندازه         یک صدم می گیریم (Lnf) بعد از خشک شدن نمونه ها در خشک کن ابعاد آن ها را مجدد اندازه گیری می کنیم (Ld) و از فرمول زیر درصد انقباض

 

خشک را محاسبه کنید . نمونه ها را در کوره قرار داده تا پخته شوند و پس از پخت ابعاد نمونه ها را اندازه گیری (Lf)

و طبق فرمول زیر درصد انقباض کل (Sd) و نانقباض پخت نسبت به خشک را محاسبه کنید .

Ld – Lf)×100  )   = S(f – d)%

Ld                                                             

 

Lnf – Ld)×100)  =%S(d)

Lnf                                                                                                          

 

مقاومت خمشی :

آزمونه های مورد استفاده : نمونه آزمایشی یا تولیدی شامل نمونه خشک شده و نمونه خام کویتی پس ازپرس ،بیسکویت پخته شده و کاشی پخته شده لعابدار می باشد . اندازه گیری مقاومت مکانیکی به روش بارگذاری سه محوری انجام می شود . بیسکویت را روی تکیه گاه قرار دهید و بعد فاصله تکیه گاه ها را اندازه بگیرید((L و برای محاسبۀ فاکتور نیرو دستگاه مقاومت سنج را روشن نموده تا شاخک آن با

فشار آزمونه را بشکند و مقدار نیروی وارده بر حسب (Kg F) را از روی نمایشگر دستگاه بخوانید سپس ضخامت آزمونه را در ضلعی که شکست واقع شده با کولیس با دقت mm01/0اندازه بگیرید(a)

سپس طول نمونه را در ضلعی که شکست واقع شده با کولیس اندازه بگیرید (b)  بعد از فرمول زیر مقدار مقاومت را بدست آورید :

  3F × L  =R

B×A²                                                                                          2          

 

جذب آب :

نونه های مورد نیاز بیسکویت های پخته شده آزمایشی یا تولیدی و یا کاشی های لعاب خورده آزمایشی و تولیدی می باشد . پس از اطمینان از خشک بودن نمونه ها را تک تک وزن  (Wd) نمایید. نمونه ها در داخل ظرف پر از آب بطور قائم به گونه ای قرار دهید تا هیچگونه تماسی با هم نداشته باشند . میزان آب باید طوری باشد که حداقل پنج سانتی متر بالاتر از سطح نمونه ها باشد بعد نمونه ها را به مدت دو ساعت در آب جوش قرار دهید و سپس حرارت دهی را قطع کنید در حالی که کاشی ها غو طه ور هستند حدود چهار ساعت بگذارید تا خنک شوند سپس نمو نه ها را ار آب خارج نموده و با یک اسفنج یا پارچه آب سطحی آن را بگیرید و با دقت 1/0گرم تک تک نمو نه ها را وزن(Ww) نماید. در انتها با استفاده از فرمول زیر  میزان جذب آب را محاسبه نمایید:

Ww  -   Wd)×100)     = A%

 Wd                         

 

 

تطبیق :

در شرکت کاشی الوند مسائل مهم و یا مسائلی که در حد خود دارای اهمیت هستند  طی جلساتی که شامل مدیران بخشهای مختلف مربوط است بر گزار می گردد و در طی این جلسات مسائل مطرح می شود و به مباحثه گذاشته شده و گروه سعی دریافتن نتایج مطلوب است اما مشکل اساسی که این گروه با آن مواجه است در ابتدا این است که تصمیمات اتخاذ شده در طی این جلسات هیچگونه قدرت اجرائی نخواهد داشت و فقط در صورتی می توانند به اجراء درآیند که پذیرش گروه مدیریتی بالا سازمان که در مکان دیگری هستند نیز جلب شود این مشکل باعث شده است که در بسیاری از مواردی غالباْ مسئولان هر بخش در ارائه راه حلها به دنبال توسعه بخش خود و یا حتی مبرا ساختن خود از این فرآیند تصمیم گیری است زیرا که آنها این جلسات را جلسات زائد دانسته فقط به دنبال هدفهای غیر جمعی هستند. مشکل دیگری که در این زمینه می توان مطرح کرد که تخصصها و توانمندیهای این مدیران در برخی موارد اصلاْ مرتبط با بخش نبوده و در موردی فقط بسنده به دانش تجربی و سابقه شغلی ملاک تعیین منصب قرار گرفته است و شاید این افراد برای زمینه هایی که تجربه نکرده اند و زمینه های آموزشی نیز ندارند . صلاحیت و شایستگی حضور در این مقام را و در جایی دیگر حضور در این جلسات را ندارند .

 

 

 


comment نظرات ()